Arbeidsrechtelijke themata Bijzondere arbeidsverhoudingen

Terug
€ 83,50
Ingenaaid boek

isbn : 9789462901995

Niet op voorraad

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

In 1907 koos de wetgever bewust en nadrukkelijk voor een uniforme regeling vande arbeidsovereenkomst. Een regeling die heden ten dage is terug te vinden inBoek 7.10 BW. Gezien de parlementaire geschiedenis van deze wettelijke regelingzou men denken dat er dus maar één wettelijke regeling inzake 'het recht derarbeiders' bestaat. Niets is echter minder waar. In de afgelopen eeuw heefteen veelheid aan bijzondere arbeidsverhoudingen een (geheel of gedeeltelijk)afwijkende regeling gekregen, terwijl de in 1907 reeds bestaande bijzondereregelingen werden gehandhaafd. Te denken valt daarbij aan:- de ambtenaar;- de docent;- de geestelijke;- de sporter;- de statutair bestuurder;- de internationale werknemer;- de zeevarende;- de BES-werknemer;- de zzp'er;- de handelsagent;- de oudere werknemer;- de werknemer van een insolvente werkgever;- de huishoudelijk werker;- de gesubsidieerde werknemer;- de vrijwilliger;- en de uitzendkracht.Doel van deze bundel is allereerst de praktijkjurist een handzaam overzicht vandeze regelingen te verschaffen. Daartoe hebben een flink aantal specialisten ophet gebied van de betreffende arbeidsverhoudingen een bijdrage aan dezebundel geleverd. In de huidige, tweede druk zijn de laatste ontwikkelingen- waaronder de inwerkingtreding van de Wwz en de Wet normalisering rechtspositieambtenaren, alsook de gewijzigde wet- en regelgeving voor zzp'ers -verwerkt. Voorts is het hoofdstuk over de bestuurder volledig herschreven, wordtin het hoofdstuk over de uitzendkracht aandacht besteed aan de recente arrestenvan de Hoge Raad over de allocatiefunctie en is er een hoofdstuk over de ouderewerknemer toegevoegd.Het blijft echter niet bij een beschrijving van de toepasselijke regelgeving.Per bijzondere arbeidsverhouding staat tevens de vraag centraal welkerechtvaardigingsgrond indertijd voor de betreffende (bijzondere) regeling doorde wetgever is aangevoerd en in hoeverre die rechtvaardigingsgrond anno 2017nog steeds opgaat.Kortom: een unieke bundeling van bijzondere regelingen. Een must have voorelke arbeidsrechtjurist!

Detail product

Taal : Nederlands
Gewicht : 1410 gr | Hoogte : 249 mm | Breedte : 180 mm | Dikte : 49 mm
Bzoek de boek zoekengine