Rechtspraak Europees arbeidsrecht

Terug
€ 49,50
Ingenaaid boek
pagina's 879

isbn : 9789462901780

Niet op voorraad

Geen informatie over de levertijd

Beschrijving

Het Europese arbeidsrecht is onmiskenbaar van invloed op hetnationale recht. Dit geldt des te meer voor de rechtspraak van hetEuropees Hof van Justitie, aanzien deze implicaties heeft voor detoepassing van het Europese recht in de lidstaten en daarmee de interpretatievan het nationale recht. Deze bundel bevat een verzamelingstandaardarresten die iedere arbeidsjurist moet kennen. Daarnaastbevat elk onderdeel een aantal arresten die ofwel in het bijzonder vanbelang zijn gebleken voor de Nederlandse rechtsorde, dan wel in belangrijkemate de discussie bepalen op dat rechtsgebied. De bundel isuniek omdat het de enige is die zich alleen op het Europese arbeidsrechtricht en omdat elk van de onderdelen wordt ingeleid met eentekst waarin de arresten in de bredere Europese context wordengeplaatst. Door dit laatste is het voor de rechtsbeoefenaar gemakkelijkde arresten te plaatsen en te beoordelen of en in hoeverre een bepaaldarrest van belang kan zijn voor een zaak die deze om handen heeft.De bundel is zelfstandig te gebruiken, maar ook complementair aande bundel 'Rechtspraak arbeidsrecht' van de collega's Beltzer, Jansen enZaal. Met beide bundels zijn de student en de rechtsbeoefenaar in hetbezit van de meest belangrijke en interessante rechtspraak van hetmoment op het gebied van het Nederlandse en Europese arbeidsrecht.

Detail product

Taal : Nederlands
Gewicht : 1263 gr | Hoogte : 241 mm | Breedte : 170 mm | Dikte : 41 mm
Bzoek de boek zoekengine